Regulamin

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego konferencji SegFault, dostępnego za pośrednictwem adresu segfault.events i stanowi integralną część umów zawieranych przez SYMENTIS EVENTS Sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Korzystanie z Serwisu oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem oznacza wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego regulaminu („Regulamin”) oraz Polityki Prywatności.
2. Wszelkie prawa do nazwy Serwisu, jego koncepcji graficznej i funkcjonalnej, a także prawa do wszelkich elementów tekstowych i graficznych wykorzystanych w Serwisie, za wyjątkiem elementów pochodzących od osób trzecich (w szczególności logotypów partnerów, partnerów medialnych, sponsorów, konferencji partnerskich, etc.), przysługują SYMENTIS EVENTS Sp. z o.o. i mogą być wykorzystywane jedynie w oparciu o zgodę (licencję) udzieloną przez SYMENTIS EVENTS Sp. z o.o..
3. Podstawę niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności: a. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO); b. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; c. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; d. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; e. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
4. W sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu lub uczestnictwem w Konferencji Użytkownik może skontaktować się z SYMENTIS EVENTS Sp. z o.o. poprzez pocztę e-mail, pod adresem: konferencja@segfault.events.

II. DEFINICJE Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:
1. Serwis​ – strona internetowa dostępna pod adresem segfault.events, zawierająca informacje o Konferencji oraz umożliwiająca zgłoszenie udziału w Konferencji charakterze Uczestnika.
2. SYMENTIS EVENTS Sp. z o.o., adres: Rynek Główny 28, 31-010 Kraków, NIP: 6762560781
3. Konferencja​ – wydarzenie organizowane przez SYMENTS EVENTS Sp. z o.o. według aktualnego katalogu wydarzeń dostępnych na stronie https://segfault.events. 4. Użytkownik​ – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
5. Agenda​ – ustalony przez SYMENTIS EVENTS Sp. z o.o. szczegółowy program Konferencji, udostępniony w Serwisie po ustaleniu części lub wszystkich Prelegentów. Agenda ma charakter orientacyjny i może ulegać zmianom.
6. Uczestnik​ – osoba uprawniona do udziału w Konferencji oraz uzyskania świadczeń dodatkowych, określonych szczegółowo w pkt. IV Regulaminu.
7. Prelegent​ – osoba uprawniona do wygłoszenia prelekcji podczas Konferencji, wybrana przez SYMENTIS EVENTS Sp. z o.o. zgodnie z procedurą, o której mowa w pkt. V Regulaminu.

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU 1. Korzystanie z Serwisu oraz wszelkich jego funkcji wymaga dostępu do sieci Internet oraz zastosowania standardowej przeglądarki internetowej.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu danych przesyłanych za pośrednictwem Serwisu SYMENTIS EVENTS Sp. z o.o. stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożeń związanych z korzystaniem z Serwisu.
3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania Serwisu, w szczególności: a. dostarczania treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Serwisu lub systemów wykorzystywanych przez podmioty biorące bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną; b. dostarczania treści mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorcy lub mogących w jakikolwiek inny sposób naruszać obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje; c. dostarczania treści zawierających wirusy komputerowe oraz inne niebezpieczne oprogramowanie typu „worms”, „trojan horses”, „keyloggers” lub inne; d. dostarczania treści powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM) lub innych niedozwolonych przez prawo treści - jak również dostarczania wszelkich innych treści bezprawnych.

IV. UDZIAŁ W KONFERENCJI Udział w charakterze Uczestnika:
1. Udział w Konferencji w charakterze Uczestnika uprawnia do wstępu na wszystkie prelekcje wskazane w Agendzie, a także do uzyskania świadczeń dodatkowych, określonych szczegółowo w pkt. IV.2. Regulaminu.
2. Dodatkowo, każdy Uczestnik uprawniony jest do: a. udziału w przerwach kawowych i obiadowych organizowanych przez SYMENTIS EVENTS Sp. z o.o. w każdym dniu Konferencji. Catering zapewnia SYMENTIS EVENTS Sp. z o.o.; b. wstępu na organizowaną przez SYMENTIS EVENTS Sp. z o.o. imprezę okołokonferencyjną.
3. Udział w Konferencji w charakterze Uczestnika jest odpłatny. Koszt udziału uzależniony jest od czasu zgłoszenia uczestnictwa. Koszt uczestnictwa wskazany został w cenniku dostępnym za pośrednictwem formularza rejestracji.
4. Koszt wskazany w pkt. IV.3. dotyczy udziału w Konferencji jednej osoby.
5. Zapłaty za udział w konferencji dokonać należy w walucie polskiej. 6. Zgłoszenia udziału w Konferencji w charakterze Uczestnika Użytkownik dokonuje poprzez uzupełnienie i przesłanie udostępnionego w Serwisie elektronicznego formularza rejestracji Uczestnika.
7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do noszenia identyfikatora konferencyjnego w widocznym dla Organizatorów miejscu (bądź zobowiązany jest do okazania ich każdorazowo po prośbie Organizatora), przez cały czas trwania konferencji. Brak identyfikatora upoważnia Organizatora do usunięcia Uczestnika z terenu konferencji.
8. W formularzu rejestracji Uczestnika, Użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko; adres e-mail; stanowisko, rodzaj lunchu (normalny / wegański / wegetariański). W formularzu rejestracji Użytkownik podaje również posiadany kod rabatowy (jeśli Użytkownik go otrzymał).
9. Przed wysłaniem formularza rejestracji Uczestnika Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności. Poprzez przesłanie SYMENTIS EVENTS Sp. z o.o. uzupełnionego formularza, Użytkownik składa SYMENTIS EVENTS Sp. z o.o. ofertę zawarcia umowy o udział w Konferencji.
10. SYMENTIS EVENTS Sp. z o.o. potwierdza poprzez przesłanie na adres e-mail Użytkownika wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację. Z chwilą przesłania tej wiadomości Użytkownikowi, pomiędzy SYMENTIS EVENTS Sp. z o.o. a Użytkownikiem, dochodzi do zawarcia umowy o udział w Konferencji.
11. Zapłaty za udział w Konferencji można dokonać za pośrednictwem systemu płatności internetowych.
12. Użytkownik uprawniony jest do rezygnacji z udziału w Konferencji w nieprzekraczalnym terminie maksymalnie na dwa tygodnie (14 dni kalendarzowych) przed wskazaną datą Konferencji na oficjalnej stronie internetowej, poprzez przesłanie SYMENTIS EVENTS Sp. z o.o. informacji drogą mailową z przyczyną rezygnacji z udziału w Konferencji na adres: konferencja@segfault.events. W przypadku rezygnacji, o której mowa w niniejszym postanowieniu, SYMENTIS EVENTS Sp. z o.o. zwróci Użytkownikowi kwotę odpowiadającą uiszczonej zapłacie za udział Konferencji. Zwrot nastąpi w terminie 30 dni, na podstawie faktury korygującej..
13. SYMENTIS EVENTS Sp. z o.o. dopuszcza wprowadzenie zmiany na liście użytkowników. Informacje o zmianie Uczestnika powinna zostać zgłoszona SYMENTIS EVENTS Sp. z o.o. na adres: konferencja@segfault.events.

V. UDZIAŁ W KONFERENCJI W CHARAKTERZE PRELEGENTA 1. O udziale w konferencji w charakterze Prelegenta decyduje Rada Programowa Konferencji. Prelegentami Konferencji są osoby bezpośrednio zaproszone przez jednego z członków Rady Programowej.
2. Prelegent udziela i zezwala na wykorzystanie przez SYMENTIS EVENTS Sp. z o.o. w związku z udziałem w konferencji – abstraktów w języku polskim / angielskim, przesłanej SYMENTIS EVENTS Sp. z o.o. prezentacji, jak również wystąpień Prelegenta podczas Konferencji. Zgoda obejmuje również wykorzystanie wizerunku Prelegenta („Prawa”). Licencja obejmuje: a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – utrwalanie i zwielokrotnianie Praw dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną i techniką cyfrową, na wszelkich rodzajach nośników, w tym na nośnikach CD i półprzewodnikowych, jak również wprowadzanie i przesyłanie Praw do pamięci systemów teleinformatycznych;
b. w zakresie rozpowszechniania – najem, użyczania i wprowadzanie do obrotu nośników na których Prawa utrwalono; c. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż wskazany pod lit. b powyżej – udostępnianie w taki sposób, by każdy miał do Praw dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, zarówno drogą naziemną, jak i satelitarną, przekaz Praw w systemie transmisji strumieniowej (streaming), zarówno na żywo, jak i na życzenie.
3. Udział w Konferencji w charakterze Prelegenta wymaga dokonania rejestracji również w charakterze Uczestnika.

VI. DANE OSOBOWE 1. SYMENTIS EVENTS Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Uczestnika i Prelegentów w zakresie i na zasadach wskazanych szczegółowo poniżej.

  1. Administratorem danych osobowych jest SYMENTIS EVENTS Sp. z o.o. z siedzibą Rynek Główny 28, 31-010 Kraków

  2. SYMENTIS EVENTS Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Uczestnika, przekazane w formularzu rejestracji Uczestnika, w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy o udział w Konferencji.

  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wykonania umowy oraz zgoda w przypadku, gdy zostanie udzielona. Jeśli Uczestnik wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji Uczestnika, SYMENTIS EVENTS Sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celach marketingowych, związanych z prezentacją działalności i oferty SYMENTIS EVENTS Sp. z o.o. oraz jej partnerów. Wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych w celu przesyłania ofert marketingowo-handlowych jest w pełni dobrowolne i nie stanowi warunku zgłoszenia udziału w Konferencji. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody Uczestnika, przysługuje mu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa zgodnie z okresem księgowania oraz przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

  5. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas prowadzenia przez SYMENTIS EVENTS Sp. z o.o. działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

  6. Zgłoszenie udziału w Konferencji oznacza akceptację Regulaminu, w tym zgodę na przetwarzanie przez SYMENTIS EVENTS Sp. z o.o. danych osobowych Uczestnika w celach przeprowadzenia Konferencji. Udzielenie powyżej zgody jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania zobowiązań umownych SYMENTIS EVENTS Sp. z o.o. lub w celu spełnienia ciążącego na SYMENTIS EVENTS Sp. z o.o. obowiązku prawnego (np. urzędom skarbowym i innym organom administracji państwowej, kurierom, kancelariom prawnym). Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie SYMENTIS EVENTS Sp. z o.o., przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy zawartej z SYMENTIS EVENTS Sp. z o.o. i wyłącznie zgodnie z poleceniami SYMENTIS EVENTS Sp. z o.o. oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy. Dane osobowe uczestników konferencji będą udostępniane patronom i sponsorom Konferencji.

  8. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do odbiorców w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („państwa trzecie”).

  9. Uczestnik Konferencji ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii; sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania lub do ich usunięcia; wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, gdy SYMENTIS EVENTS Sp. z o.o. przetwarza dane do celów wynikających ze swoich prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO), w tym profilowania na tej podstawie; żądania przeniesienia danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

VII. REKLAMACJE 1. Wszelkie reklamacje Użytkownik może zgłosić na adres e-mail: konferencja@segfault.events 2. Reklamacja dotycząca przebiegu Konferencji może być złożona w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konferencji. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do SYMENTIS EVENTS Sp. z o.o..
3. Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w pkt. VII.2. nie będą rozpatrywane.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Użytkownik wyraża zgodę na dostarczenie mu Regulaminu w formie elektronicznej w formacie PDF.
2. Jeśli w niniejszym Regulaminie nie wskazano inaczej, kontakt pomiędzy SYMENTIS EVENTS Sp. z o.o. a Użytkownikiem, który przesłał SYMENTIS EVENTS Sp. z o.o. formularz rejestracji Uczestnika, odbywał się będzie drogą elektroniczną, ze strony Użytkownika za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w ustawieniach Konta, a ze strony SYMENTIS EVENTS Sp. z o.o. za pośrednictwem adresu: konferencja@segfault.events.
3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
4. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
5. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu oraz dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi na każde jego żądanie, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.10.2019 r.
7. SYMENTIS EVENTS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. O każdorazowej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez komunikat umieszczony w Serwisie, w terminie 14 dni przed dniem planowanego wejścia w życie tej zmiany. W przypadku jeśli Użytkownik nie zgadza się na zmianę Regulaminu, powinien w tym okresie poinformować o tym SYMENTIS EVENTS Sp. z o.o.. Brak zgody na nową treść Regulaminu poczytuje się jako wypowiedzenie umowy, o której mowa w art. 3841 Kodeksu cywilnego, skuteczne z dniem upływu terminu do wyrażenia sprzeciwu na zmiany w regulaminie. Do upływu tego okresu Użytkownika obowiązują postanowienia dotychczasowe.