POLITYKA PRYWATNOŚCI Informacje ogólne Twoja prywatność i ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dokładamy najwyższej staranności, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w tym z polską Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do ewentualnych zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych w Systemie, czyli podmiotem, który decyduje w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane osobowe, jest Symentis Events Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-010) przy ul. Rynek Główny 28. Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? Możesz skontaktować się z nami: listownie na adres: Symentis Events Sp. z o.o., Rynek Główny 28, 31-010 Kraków przez e-mail: konferencja@segfault.events telefonicznie pod numerem: +48 533 600 164 Skąd mamy Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie, różnymi kanałami komunikacji – gdy poprzez stronę internetową www segfault.events, poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy kierujesz do nas zapytanie dotyczące organizowanych przez nas konferencji lub dokonujesz rejestracji na konferencję. Twoje dane osobowe pozyskujemy także za pośrednictwem innych platform internetowych służących do rejestracji na konferencję, z którymi zawarliśmy umowę. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych? Twoje dane osobowe przetwarzamy: w celu związanym z organizacją Konferencji, w tym rejestracji Ciebie, zapewnienia komunikacji z Tobą i podmiotami dokonującymi Twojego zgłoszenia, jak również w innych celach związanych z wykonaniem umowy o udział w Konferencji - jest to niezbędne do wywiązania się ze zobowiązań umownych wobec Ciebie, w celu rozliczenia konferencji – jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na nas, w celu wysłania odpowiedzi lub oferty konferencji na Twoje zapytanie wysłane do nas drogą mailową lub za pośrednictwem formularza kontaktowego – jest to nasz prawnie uzasadniony interes wobec Ciebie, dla celów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – mamy nasz prawnie uzasadniony interes jakim jest należyte rozpatrzenie i obsługa Twoich roszczeń oraz możliwość obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia, w celu publikacji Twojego wizerunku na naszej stronie internetowej oraz naszych kanałach social media (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Linkedin) – jeżeli wyrazisz na to swoją zgodę, w celach marketingowych – w oparciu o Twoją zgodę przekazujemy Ci informacje o naszej działalności i ofercie oraz naszych partnerów Konferencji, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, takich jak obowiązki podatkowe i archiwizacyjne – jest to wymagane przepisami prawa, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałanie nieprawidłowościom – jest to nasz obowiązek prawny, w celach tworzenia analiz lub statystyk dla celów raportowania, badań marketingowych, opracowania oferty w celu optymalizacji i personalizacji – jest to nasz prawnie uzasadniony interes, w celu wysyłania informacji o świadczonych przez nas usługach oraz w celu profilowania dla celów dostosowania oferty. Wysyłamy powyższe informacje za pośrednictwem poczty tradycyjnej, wiadomości SMS, poczty elektronicznej i innych form komunikacji elektronicznej – wyraziłeś nam swoją zgodę lub jest to nasz prawnie uzasadniony interes. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe? W zależności od celu i podstawy prawnej, przechowujemy Twoje dane osobowe przez wskazany poniżej okres: w celu związanym z organizacją Konferencji, w tym rejestracji Ciebie, zapewnienia komunikacji z Tobą i podmiotami dokonującymi Twojego zgłoszenia, jak również w innych celach związanych z wykonaniem umowy o udział w Konferencji i jej rozliczenie - do czasu wywiązania się ze zobowiązań umownych wobec Ciebie oraz przez okres wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, czyli przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego, w celu wysłania odpowiedzi lub oferty konferencji na Twoje zapytanie wysłane do nas drogą mailową lub za pośrednictwem formularza kontaktowego - przez czas niezbędny dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi. Dzięki przechowywaniu Twoich danych, możemy w możliwie najlepszy sposób odpowiedzieć na Twoje pytanie, w celu publikacji Twojego wizerunku na naszej stronie internetowej– do czasu wycofania Twojej zgody, w celach marketingowych – do czasu wycofania Twojej zgody, w celu rozpatrywania reklamacji, zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – tak długo, jak Twoje dane osobowe są w uzasadniony sposób potrzebne nam do rozpatrywania Twoich reklamacji lub do odpowiedzi na roszczenia prawne i/lub ich zgłaszanie (na ogół będzie to długość okresu przedawnienia), Komu przekazujemy Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe udostępniamy: podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu w związku z jego obsługą reklamową i marketingową na mocy zawartych umów powierzenia danych, usługodawcom, których zaangażowaliśmy w świadczenie usług na Twoją rzecz, takim jak firmy zajmujące się hostingiem witryn internetowych, sprzedawcy rozwiązań pocztowych, sprzedawcy rozwiązań związanych z IT, itp. patronom i sponsorom Konferencji, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi prawne, podatkowe, teleinformatyczne, kurierom, innym odbiorcom w celu spełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (np. urzędom skarbowym i innym organom administracji państwowej). Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych? Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: prawo dostępu do danych osobowych – w tym uzyskania informacji o przetwarzanych danych oraz o kopię danych, prawo do sprostowania (poprawienia) danych – możesz zaktualizować przekazane nam dane osobowe, prawo do usunięcia Twoich danych osobowych – możesz zgłosić do nas żądanie usunięcia Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: dane osobowe nie są dłużej niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane, wycofałeś swoją zgodę na przetwarzanie i nie istnieją już inne podstawy prawne przetwarzania, zgłosiłeś uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, lub Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na konieczność zachowania zgodności ze zobowiązaniem prawnym. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych - masz prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem. W takim przypadku ograniczymy przetwarzanie do przechowywania, chyba że będzie ono niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych – przysługuje Ci prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora, jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego – masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów związanych z marketingiem bezpośrednim. Jeśli zgłosisz taki sprzeciw, nie będziemy mogli dłużej przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach, prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzania Twoich osobowych – jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnej chwili. Pamiętaj jednak, że nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy zanim to zrobiłeś. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać kontaktując się z nami. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres: konferencja@segfault.events. Twoje żądanie zostanie zrealizowane bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie miesiąca od jego otrzymania. Gdyby natomiast termin miał ulec wydłużeniu, poinformujemy Cię zarówno o wydłużeniu, jak i o jego przyczynach. ponadto przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa. Czy przekazanie Twoich danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym? Przekazanie przez Ciebie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym, jest dobrowolne, jednakże niezbędne do skutecznego zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie przez Ciebie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości rejestracji i udziału w konferencji. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa? Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie. Dokonujemy profilowania, aby właściwie przygotować ofertę konferencyjną. Na podstawie Twojego profilu będziemy mogli stworzyć propozycję udziału w konferencji dopasowaną do Twoich oczekiwań i preferencji. Do profilowania wykorzystujemy dane np. tematyki i rodzaju konferencji, na którą dokonałeś rejestracji. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące tych samych informacji. Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, informacji o Tobie i które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały. Polityka Cookies Zastrzegamy sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających Serwis, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych. Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.
Adresy IP gromadzone są w sposób anonimowy, co oznacza, że nie są kojarzone z jakimikolwiek danymi użytkowników. Zmiany niniejszego dokumentu Będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu w związku ze zmianami w przepisach prawa oraz nowymi podejmowanymi przez nas działaniami mającymi na celu podniesienie bezpieczeństwa Twoich danych. Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce 25.10.2019 r.