Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego konferencji SegFault, dostępnego za pośrednictwem adresu segfault.events i stanowi integralną część umów zawieranych przez SYMENTIS EVENTS za pośrednictwem Serwisu.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Korzystanie z Serwisu oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem oznacza wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego regulaminu („Regulamin”) oraz Polityki Prywatności.

2. Wszelkie prawa do nazwy Serwisu, jego koncepcji graficznej i funkcjonalnej, a także prawa do wszelkich elementów tekstowych i graficznych wykorzystanych w Serwisie, za wyjątkiem elementów pochodzących od osób trzecich (w szczególności logotypów partnerów, partnerów medialnych, sponsorów, konferencji partnerskich, etc.), przysługują SYMENTIS EVENTS i mogą być wykorzystywane jedynie w oparciu o zgodę (licencję) udzieloną przez SYMENTIS EVENTS.

3. Podstawę niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności: – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

4. W sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu lub uczestnictwem w Konferencji Użytkownik może skontaktować się z SYMENTIS EVENTS poprzez pocztę e-mail, pod adresem: konferencja@segfault.events.

II. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

1. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem segfault.events, zawierająca informacje o Konferencji oraz umożliwiająca zgłoszenie udziału w Konferencji charakterze Uczestnika.

2. SYMENTIS EVENTS – Rynek Główny 28, 31-010 Kraków, NIP: 6762560781

3. Konferencja – konferencja SegFault University Gdańsk 2019, organizowana przez SYMENTIS EVENTS w Gdańsku w dniach 14-15 marca 2019r., Gdański Park Naukowo - Technologiczny (ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk)

4. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

5. Agenda – ustalony przez SYMENTIS EVENTS szczegółowy program Konferencji, udostępniony w Serwisie po ustaleniu części lub wszystkich Prelegentów. Agenda ma charakter orientacyjny i może ulegać zmianom.

6. Uczestnik – osoba uprawniona do udziału w Konferencji oraz uzyskania świadczeń dodatkowych, określonych szczegółowo w pkt. IV Regulaminu.

7. Prelegent – osoba uprawniona do wygłoszenia prelekcji podczas Konferencji, wybrana przez SYMENTIS EVENTS zgodnie z procedurą, o której mowa w pkt. V Regulaminu.

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie z Serwisu oraz wszelkich jego funkcji wymaga dostępu do sieci Internet oraz zastosowania standardowej przeglądarki internetowej.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu danych przesyłanych za pośrednictwem Serwisu SYMENTIS EVENTS stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożeń związanych z korzystaniem z Serwisu.

3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania Serwisu, w szczególności: – dostarczania treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Serwisu lub systemów wykorzystywanych przez podmioty biorące bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną; – dostarczania treści mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorcy lub mogących w jakikolwiek inny sposób naruszać obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje; – dostarczania treści zawierających wirusy komputerowe oraz inne niebezpieczne oprogramowanie typu „worms”, „trojan horses”, „keyloggers” lub inne; – dostarczania treści powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM) lub innych niedozwolonych przez prawo treści – jak również dostarczania wszelkich innych treści bezprawnych.

IV. UDZIAŁ W KONFERENCJI

Udział w charakterze Uczestnika:

1. Udział w Konferencji w charakterze Uczestnika uprawnia do wstępu na wszystkie prelekcje wskazane w Agendzie, a także do uzyskania świadczeń dodatkowych, określonych szczegółowo w pkt. IV.2. Regulaminu.

2. Dodatkowo, każdy Uczestnik uprawniony jest do: – udziału w przerwach kawowych i obiadowych organizowanych przez SYMENTIS EVENTS w każdym dniu Konferencji. Catering zapewnia SYMENTIS EVENTS; – wstępu na organizowaną przez SYMENTIS EVENTS imprezę okołokonferencyjną.

3. Udział w Konferencji w charakterze Uczestnika jest odpłatny. Koszt udziału uzależniony jest od czasu zgłoszenia uczestnictwa. Koszt uczestnictwa wskazany został w cenniku dostępnym za pośrednictwem formularza rejestracji.

4. Koszt wskazany w pkt. IV.3. dotyczy udziału w Konferencji jednej osoby.

5. Zapłaty za udział w konferencji dokonać należy w walucie polskiej.

6. Zgłoszenia udziału w Konferencji w charakterze Uczestnika Użytkownik dokonuje poprzez uzupełnienie i przesłanie udostępnionego w Serwisie elektronicznego formularza rejestracji Uczestnika.

7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do noszenia identyfikatora konferencyjnego w widocznym dla Organizatorów miejscu (bądź zobowiązany jest do okazania ich każdorazowo po prośbie Organizatora), przez cały czas trwania konferencji. Brak identyfikatora upoważnia Organizatora do usunięcia Uczestnika z terenu konferencji.

8. W formularzu rejestracji Uczestnika, Użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko; adres e-mail; stanowisko, rodzaj lunchu (normalny / wegański / wegetariański). W formularzu rejestracji Użytkownik podaje również posiadany kod rabatowy (jeśli Użytkownik go otrzymał).

9. Przed wysłaniem formularza rejestracji Uczestnika Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności. Poprzez przesłanie SYMENTIS EVENTS uzupełnionego formularza, Użytkownik składa SYMENTIS EVENTS ofertę zawarcia umowy o udział w Konferencji.

10. SYMENTIS EVENTS potwierdza poprzez przesłanie na adres e-mail Użytkownika wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację. Z chwilą przesłania tej wiadomości Użytkownikowi, pomiędzy SYMENTIS EVENTS a Użytkownikiem, dochodzi do zawarcia umowy o udział w Konferencji.

11. Zapłaty za udział w Konferencji można dokonać za pośrednictwem systemu płatności internetowych.

12. Użytkownik uprawniony jest do rezygnacji z udziału w Konferencji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2019 r., poprzez przesłanie SYMENTIS EVENTS informacji drogą mailową z przyczyną rezygnacji z udziału w Konferencji na adres: konferencja@segfault.events. W przypadku rezygnacji, o której mowa w niniejszym postanowieniu, SYMENTIS EVENTS zwróci Użytkownikowi kwotę odpowiadającą uiszczonej zapłacie za udział Konferencji. Zwrot nastąpi w terminie 30 dni, na podstawie faktury korygującej zaakceptowanej przez Użytkownika.

13. SYMENTIS EVENTS dopuszcza wprowadzenie zmiany na liście użytkowników. Informacje o zmianie Uczestnika powinna zostać zgłoszona SYMENTIS EVENTS na adres: konferencja@segfault.events.

V. UDZIAŁ W KONFERENCJI W CHARAKTERZE PRELEGENTA

1. O udziale w konferencji w charakterze Prelegenta decyduje Rada Programowa Konferencji.

Prelegentami Konferencji są osoby bezpośrednio zaproszone przez jednego z członków Rady Programowej.

2. Prelegent udziela i zezwala na wykorzystanie przez SYMENTIS EVENTS w związku z udziałem w konferencji – abstraktów w języku polskim / angielskim, przesłanej SYMENTIS EVENTS prezentacji, jak również wystąpień Prelegenta podczas Konferencji. Zgoda obejmuje również wykorzystanie wizerunku Prelegenta („Prawa”). Licencja obejmuje: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – utrwalanie i zwielokrotnianie Praw dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną i techniką cyfrową, na wszelkich rodzajach nośników, w tym na nośnikach CD i półprzewodnikowych, jak również wprowadzanie i przesyłanie Praw do pamięci systemów teleinformatycznych; b) w zakresie rozpowszechniania – najem, użyczania i wprowadzanie do obrotu nośników na których Prawa utrwalono; c) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż wskazany pod lit. b powyżej – udostępnianie w taki sposób, by każdy miał do Praw dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wyświetlanie, nadawanie i reemitowanie, zarówno drogą naziemną, jak i satelitarną, przekaz Praw w systemie transmisji strumieniowej (streaming), zarówno na żywo, jak i na życzenie.

3. Udział w Konferencji w charakterze Prelegenta wymaga dokonania rejestracji również w charakterze Uczestnika.

VI. DANE OSOBOWE

1. SYMENTIS EVENTS przetwarza dane osobowe Uczestnika i Prelegentów w zakresie i na zasadach wskazanych szczegółowo poniżej.

2. Administratorem danych osobowych jest SYMENTIS EVENTS, adres: Rynek Główny 28, 31-010 Kraków.

3. SYMENTIS EVENTS przetwarza dane osobowe Uczestnika, przekazane w formularzu rejestracji Uczestnika, w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy o udział w Konferencji. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. SYMENTIS EVENTS może przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celach marketingowych, związanych z prezentacją działalności i oferty SYMENTIS EVENTS oraz jej partnerów, jeśli osoby te wyraziły na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji Uczestnika. Przetwarzanie danych osobowych zgłoszonych Uczestników następuje w oparciu o zgodę udzieloną za pośrednictwem formularza potwierdzenia udziału w Konferencji, o którym mowa w pkt. VI.3. Wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych w powyższym zakresie jest w pełni dobrowolne i nie stanowi warunku zgłoszenia udziału w Konferencji.

5. Osobom zarejestrowanym przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania.

6. Poza przypadkami wskazanymi powyżej, SYMENTIS EVENTS udostępnia dane osobowe w przypadkach, gdy wymagają tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

VII. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje Użytkownik może zgłosić na adres e-mail: konferencja@segfault.events

2. Reklamacja dotycząca przebiegu Konferencji może być złożona w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konferencji. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do SYMENTIS EVENTS.

3. Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w pkt. VII.2. nie będą rozpatrywane.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użytkownik wyraża zgodę na dostarczenie mu Regulaminu w formie elektronicznej w formacie PDF.

2. Jeśli w niniejszym Regulaminie nie wskazano inaczej, kontakt pomiędzy SYMENTIS EVENTS a Użytkownikiem, który przesłał SYMENTIS EVENTS formularz rejestracji Uczestnika, odbywał się będzie drogą elektroniczną, ze strony Użytkownika za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w ustawieniach Konta, a ze strony SYMENTIS EVENTS za pośrednictwem adresu: konferencja@segfault.events.

3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

4. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

5. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu oraz dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi na każde jego żądanie, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3.12.2018 r.

7. SYMENTIS EVENTS zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. O każdorazowej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez komunikat umieszczony w Serwisie, w terminie 14 dni przed dniem planowanego wejścia w życie tej zmiany. W przypadku jeśli Użytkownik nie zgadza się na zmianę Regulaminu, powinien w tym okresie poinformować o tym SYMENTIS EVENTS. Brak zgody na nową treść Regulaminu poczytuje się jako wypowiedzenie umowy, o której mowa w art. 3841 Kodeksu cywilnego, skuteczne z dniem upływu terminu do wyrażenia sprzeciwu na zmiany w regulaminie. Do upływu tego okresu Użytkownika obowiązują postanowienia dotychczasowe.