Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych Użytkowników korzystających z Serwisu. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności zastosowanie znajdują definicje zawarte w Regulaminie. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, którego integralną częścią jest niniejsza Polityka Prywatności. Administratorem danych osobowych zbieranych w Serwisie jest SYMENTIS EVENTS, adres: Rynek Główny 28, 31-010 Kraków, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000767824, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 6762560781.

ZAKRES I PODSTAWA ZBIERANIA DANYCH

SYMENTIS EVENTS zbiera dane Użytkowników w sposób określony w Regulaminie. SYMENTIS EVENTS zbiera i przetwarza następujące dane dotyczące Użytkowników będących osobami fizycznymi, którzy dokonali rejestracji w Serwisie: imię, nazwisko, adres e-mail, stanowisko, rodzaj obiadu (normalny / wegetariański / wegański). Użytkownicy udostępniają SYMENTIS EVENTS dane osobowe oraz inne dane wyżej wskazane poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w serwisie Konferencji.

CELE ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH I ZAKRES ICH PRZETWARZANIA

Wszelkie dane zebrane przez SYMENTIS EVENTS wykorzystywane są w celach związanych z organizacją Konferencji, w tym rejestracji Uczestników, zapewnienia komunikacji z Uczestnikami i podmiotami dokonującymi zgłoszenia Uczestników, jak również w innych celach związanych z wykonaniem umowy o udział w Konferencji. W przypadku, jeśli Użytkownik lub Uczestnik niebędący Użytkownikiem wyraził na to zgodę, SYMENTIS EVENTS przetwarza zebrane dane w celach związanych z przekazywaniem informacji o działalności i ofercie SYMENTIS EVENTS oraz Partnerów Konferencji.

PRAWO DOSTĘPU

Użytkownikom oraz Uczestnikom niebędącym Użytkownikami, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych można dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres SYMENTIS EVENTS.

ADRES IP

SYMENTIS EVENTS zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających Serwis, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych. Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu. Adresy IP gromadzone są w sposób anonimowy, co oznacza, że nie są kojarzone z jakimikolwiek danymi użytkowników.

DOSTĘP OSÓB TRZECICH

Do danych osobowych zbieranych przez SYMENTIS EVENTS mają bezpośredni dostęp jedynie twórcy Konferencji (tzw. Rada Programowa) lub współpracownicy SYMENTIS EVENTS oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia. Dane osobowe mogą być ponadto udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

SYMENTIS EVENTS przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

KONTAKT

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres e-mail: konferencja@segfaul.events

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

SYMENTIS EVENTS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu, a jej zmiana następuje w trybie przewidzianym dla zmiany Regulaminu. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji. Data: 07.02.2019